แถบสีสถานะ :

  รอการจัดการ  ได้รับจัดการแล้ว  ยกเลิก  เวลา  
02:39:53

ปฏิทินการอนุญาตใช้รถราชการ
ปฏิทินการอนุญาตใช้ห้องประชุม