§ҹҪԡ ѹ 18/05/2021 135 ҹ

ӴѺ - ʡ ҹ Ţ¹ѳ ʶҹ ˵
1 ปาริชาติ เล็กศรี บริหารทั่วไป 0438(61)-13.01-086 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
2 ปาริชาติ เล็กศรี บริหารทั่วไป 0440-13.2-006 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
3 วรรณา แสนจำหน่าย บริหารทั่วไป 0438(61)-13.01.085 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
4 วรรณา แสนจำหน่าย บริหารทั่วไป 0438(61)-13.02-0088 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
5 นาเดีย ดาเดะ บริหารทั่วไป GF(51)0440.8/2-13.01-010 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
6 ณัฐธิดา สกุลช่างเสนาะ บริหารทั่วไป GF(52)0440.8/2-13.03-002 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
7 ณัฐธิดา สกุลช่างเสนาะ บริหารทั่วไป 0438-13.01-018 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
8 เมตตา ชาญวลิชล บริหารทั่วไป 0438-13.01-019 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
9 อรนุช สุรสิทธิ์ บริหารทั่วไป 0438(60)-13.01-080 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
10 วรรณา แสนจำหน่าย บริหารทั่วไป GFTB/2549/07-004/7 Printer ชำรุด GF กองทุนโลก ไม่ได้ใช้งาน
11 เมตตา ชาญวลิชล บริหารทั่วไป ไม่มีเลขครุภัณฑ์ Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน ไม่มีเลขครุภัณฑ์
12 อรนุช สุรสิทธิ์ บริหารทั่วไป ไม่มีเลขครุภัณฑ์ Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
13 นาเดีย ดาเดะ บริหารทั่วไป ไม่มีเลขครุภัณฑ์ Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
14 วรรณา แสนจำหน่าย บริหารทั่วไป ไม่มีเลขครุภัณฑ์ Printer ชำรุด งบลงทุน ไม่ได้ใช้งาน
15 วรรณา แสนจำหน่าย บริหารทั่วไป ไม่มีเลขครุภัณฑ์ Printer ชำรุด งบลงทุน ไม่ได้ใช้งาน
16 นางสาววิภาวดี เกณฑ์ขุนทด บริหารทั่วไป Gf Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
17 นางสาววิภาวดี เกณฑ์ขุนทด บริหารทั่วไป GF(51)0440.8/2-13.01.008 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
18 นางสาววิภาวดี เกณฑ์ขุดทด บริหารทั่วไป GFTB/2547/07-001/3 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
19 ขวัญใจ เกษพิชัยณรงค์ บริหารทั่วไป ไม่มีเลขครุภัณฑ์ Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
20 จินตนา จุ้ยแก้ว บริหารทั่วไป 0438(60)-13.01-084 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
21 จินตนา จุ้ยแก้ว บริหารทั่วไป GF-TB8-BTB-01-010-002 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
22 รัศมี บัวพรหม บริหารทั่วไป 0438-13.01-011 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
23 ห้องการเงิน บริหารทั่วไป 0438-13.01-010 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
24 สุธาทิพย์ สุขเกษม บริหารทั่วไป GF-TB8-BTB-01-013-018 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
25 สุธาทิพย์ สุขเกษม บริหารทั่วไป GF(51)0440.8/2-13.03-001 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
26 พันทิพา มีกล้า บริหารทั่วไป 0438(61)-13.02-089 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
27 พันทิพา มีกล้า บริหารทั่วไป 0438(61)-13.02-0086 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
28 สรียา เบญญากุศล พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค 0438-13.01-012 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน ระยะเวลาใช้งานนานเกิน 10 ปี
29 สรียา เบญญากุศล พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค 0438-13.02-010 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน เป็นเครื่องแฟกซ์ ระยะเวลาใช้งานเกิน 10 ปี
30 สรียา เบญญากุศล พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค 0438 (61)4.06-002 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน เป็นเครื่อง Fax
31 ศรีประพา เนตรนิยม บริหารทั่วไป 0438-13.01-013 Desktop ชำรุด งบลงทุน เครื่องของ พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
32 นายไซฟุดดีน แมกา พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค GFTB/2547/07-001/1 Desktop ชำรุด GF กองทุนโลก ระยะเวลาใช้งานมานาน 10 กว่าปี
33 วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค GFTB10101.2 Desktop ชำรุด GF กองทุนโลก
34 วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค ไม่มีหมายเลข Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
35 กฤตษภรณ์ ทองบุตร พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค 0438-13.01-036 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน เครื่องมาจากกลุ่มยุทธ์ศาสตร์
36 กฤตษภรณ์ ทองบุตร พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค 01-2015-00032 Printer ใช้งานอยู่ ส่วนตัว
37 นายไซฟุดดีน แมกา พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค - Printer ชำรุด ส่วนตัว
38 วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค ไม่มีหมายเลข Printer ชำรุด งบลงทุน
39 จุฑามาศ ปานวิเศษ บริหารทั่วไป GF(52)0440.8/2-13.03-003 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
40 จุฑามาศ ปานวิเศษ บริหารทั่วไป จจ(53)0438-13.01-009 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
41 จุฑามาศ ปานวิเศษ บริหารทั่วไป จจ(55)0438-13.01-009 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
42 วิดาภา วรรณศรี พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค 0440-13.2-005 Printer ชำรุด งบลงทุน
43 วิดาภา วรรณศรี พัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค 0438-13.01-057 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน ระยะเวลาใช้งานมานาน 10 กว่าปี
44 สาริณี ลดาสวรรค์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีเลข Desktop ชำรุด งบสวัสดิการ TUC ห้องเบอร์ 1
45 ชวินนุช สนอุป สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีเลข Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน ใช้งานห้องเบอร์ 1
46 วารี ธนะสมบูรณ์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีเลข Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน ใช้งานห้องเบอร์ 1
47 วารี ธนะสมบูรณ์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีเลข Printer ใช้งานอยู่ ส่วนตัว บริจาค ใช้งานห้องเบอร์ 1
48 สาริณี ลดาสวรรค์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา GF- TB8-BTB-021-009(18.1) Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก ใช้งานห้องตรวจเบอร์ 2
49 สาริณี ลดาสวรรค์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา 0438(60)-13.01-065 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน ใช้งานที่ห้องตรวจเบอร์ 3
50 นางสาวปัญฑ์ชนิต ศรีสุวรรณ ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร GF-TBSSF-BTB-01-014-048 Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
51 นางสาวปัญฑ์ชนิต ศรีสุวรรณ ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 0438-13.02-010 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
52 นพ.วิศิษฐ์ เพิ่มธรรมสิน สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา 043-1301-058 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน ห้องพักแพทย์
53 มา บุญตวง สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา GF-TBSSF-BTB-01-014-070 Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก ใช้ส่วนรวม
54 อรทัย ปรีดีย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา 0438-13.01-048 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน อายุงานมากกว่า 10ปี
55 อรทัย ปรีดีย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีเลข Printer ใช้งานอยู่ ส่วนตัว บริจาค
56 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีหมายเลข Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน เครื่องใช้หน้าเคาเตอร์งานรังสี
57 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีหมายเลข Printer ใช้งานอยู่ ส่วนตัว คุณสนจิตรบริจาคยี่ห้อ brother
58 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา 0438(60)-13.01-065 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน ใช้งานเกี่ยวกับระบบ pacs
59 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา GFTB/2547/07-001/13 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
60 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา GF-TBB-021-008( 18.3) Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก ห้อง pacs
61 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา GF-TB8-BTB-021009 (18.3) Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก ห้องคุณวิลาวัลย์งานรังสี
62 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีหมายเลข Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน ห้องคุณวิลาวัลย์งานรังสี
63 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา GF-TB8-BTB-01-014-006 Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก ห้องคุณวิลาวัยล์งานรังสี
64 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีหมายเลข Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก ใช้กับรถหน่วยเอกซเรย์
65 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีหมายเลข Notebook ชำรุด GF กองทุนโลก ใช้กับรถหน่วยเอกซเรย์
66 อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สถานพยาบาลและจัดการวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ไม่มีหมายเลข Notebook ชำรุด GF กองทุนโลก ใช้กับรถหน่วยเอกซเรย์
67 ทวีสุข บุตรฉ่ำ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBSSF-BTB-01-013-044 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
68 ภัทรา ทองสุข ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-03-049 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
69 ภัทรา ทองสุข ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-010-018 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
70 น.ส.ภัทรากาญจน์ วิถาทานัง ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 0438(60)-13.01-070 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
71 น.ส.ภัทรากาญจน์ วิถาทานัง ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TB8-BTB-01-010-003 Printer ชำรุด GF กองทุนโลก
72 วิศรุต วัยวัฒนะ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-013-051 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
73 ณัฐสินี ชิระวรางกรณ์ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-013-047 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
74 ณัฐสินี ชิระวรางกรณ์ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-010-020 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
75 ณัฐสินี ชิระวรางกรณ์ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-011-004 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก ส่วนกลาง
76 ณัฐสินี ชิระวรางกรณ์ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-011-003 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก ส่วนกลาง
77 ทวีสุข บุตรฉ่ำ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-010-019 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
78 วิลาวรรณ สมทรง ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-011-005 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
79 วิลาวรรณ สมทรง ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-010-021 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
80 ณัฐสินี ชิระวรางกรณ์ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-013-050 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
81 วิลาวรรณ สมทรง ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-014-083 Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
82 วิศรุต วัยวัฒนะ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-014-081 Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
83 สุทธา วัติรางกูล ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-014-080 Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
84 ณัฐสินี ชิระวรางกรณ์ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-014-084 Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก ส่วนกลาง
85 สุทธา วัติรางกูล ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-013-045 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
86 วรรณนิศา เทพรงค์ทอง ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-013-046 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
87 วรรณนิศา เทพรงค์ทอง ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TB8-BTB-010-005 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
88 เสด็จ เบ้าทุมมา ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-013-048 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
89 เสด็จ เบ้าทุมมา ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน GF-TBNFM-BTB-01-014-082 Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
90 สิรินทิพย์ ตันติรุ่งรัตนา ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 0438(06)-13.01-069 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
91 สิรินทิพย์ ตันติรุ่งรัตนา ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 0438-13.01-011 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
92 สุกานดา เถื่อนถ้ำ ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 0438(61)-13.01-093 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
93 สุกานดา เถื่อนถ้ำ ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ไม่มีเลขคุรุภัณฑ์ Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
94 วาสนา ผุยหัวโทน ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร GF-TBSF-BTB-01-014-071 Notebook ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
95 อิทธิกร แก้ววิเชียร สื่อสารสาธารณะ 0438(61)-13.01-094 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
96 สมัญญา มุขอาสา สื่อสารสาธารณะ 0438-13.01-053 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
97 อรนันต์ ลิลากุด สื่อสารสาธารณะ 0438-13.01-052 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
98 ชำนาญ ยุงไธสง สื่อสารสาธารณะ 0438(60)-13.01-071 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
99 กองกลาง สื่อสารสาธารณะ 0438-13.01-034 Desktop ชำรุด งบลงทุน
100 กิตติยาพร ทองแย้ม ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร GFTB8BTB01013010 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
101 โกสินทร์ ผ่องแผ้ว ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 0438-13.01-032 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
102 วันดี แช่มเชื้อ บริหารทั่วไป 0438(60)-13.01-079 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
103 วันดี แช่มเชื้อ บริหารทั่วไป 0438(61)-13.02-0085 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
104 สุดา ทองเผ่า บริหารทั่วไป จจ(55)0438-13.01-006 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
105 สุดา ทองเผ่า บริหารทั่วไป 0438(61)-4.06-001 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
106 อัจฉราภรณ์ กรเกษตร บริหารทั่วไป GF-TB8-BTB-01-013-017 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
107 อัจฉราภรณ์ กรเกษตร บริหารทั่วไป 0438-13.04-001 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
108 ชนาเทพ สาระไชย บริหารทั่วไป 0438(61)-13.01-088 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
109 ชนาเทพ สาระไชย บริหารทั่วไป GF(52)0440.8/2-13.03-005 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
110 พิชพิชาญ์ สุคนธ์ บริหารทั่วไป 0438(61)-13.01-087 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
111 พิชพิชาญ์ สุคนธ์ บริหารทั่วไป 0438(61)-13.02-0089 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
112 ประพันธ์ ปานอินทร์ บริหารทั่วไป 0438-13.01-039 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
113 ประพันธ์ ปานอินทร์ บริหารทั่วไป 0438-13.02-002 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
114 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0438-13.01-033 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
115 เกรียงไกร พระอารักษ์ บริหารทั่วไป 0438-13.01-015 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
116 ลั่นทม เกตครองกวย บริหารทั่วไป 0438(61)-13.01-090 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
117 ลั่นทม เกตครองกวย บริหารทั่วไป GFTB/2548/07-004/10 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
118 จุฑามาศ ปานวิเศษ บริหารทั่วไป จจ(55)0438-13.01-009 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
119 จุฑามาศ ปานวิเศษ บริหารทั่วไป GF(52)0440.8/2-13.03-003 Printer ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
120 นันท์วลัย แฟ้มคลองขอม บริหารทั่วไป GF-TB8-BTB-01-013-019 Desktop ใช้งานอยู่ GF กองทุนโลก
121 นันท์วลัย แฟ้มคลองขอม บริหารทั่วไป 0438(61)-13.02-0087 Printer ใช้งานอยู่ งบลงทุน
122 ประกิจ ปัญญาตั้งสกุล บริหารทั่วไป 0438(60)13.01-068 Desktop ใช้งานอยู่ งบลงทุน
123 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป GF(51)0440.8/2-13.01-006 Desktop ชำรุด GF กองทุนโลก
124 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป จจ(55)0424-13.01-025 Desktop ชำรุด งบลงทุน
125 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป จจ(55)0424-13.01-029 Desktop ชำรุด งบลงทุน
126 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0438-13.01-002 Desktop ชำรุด งบลงทุน
127 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0438-13.01-004 Desktop ชำรุด งบลงทุน
128 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0438-13.01-005 Desktop ชำรุด งบลงทุน
129 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0438-13.01-008 Desktop ชำรุด งบลงทุน
130 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0438-13.01-003 Printer ชำรุด งบลงทุน
131 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0438-13.02-009 Printer ชำรุด งบลงทุน
132 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0438-13.01-009 Printer ชำรุด งบลงทุน
133 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0440-13.2-004 Printer ชำรุด งบลงทุน
134 กลุ่มบริหาร บริหารทั่วไป 0438-13.02-007 Printer ชำรุด งบลงทุน
135