CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
51 26-ก.พ.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 27-ก.พ.-2562
08.00 น.
27-ก.พ.-2562
16.00 น.
  กรมควบคุมโรค  7      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
52 26-ก.พ.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 27-ก.พ.-2562
09.00 น.
27-ก.พ.-2562
16.00 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
53 26-ก.พ.-2562   สุกานดา เถื่อนถ้ำ   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0877620873 27-ก.พ.-2562
08.00 น.
27-ก.พ.-2562
12.00 น.
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  3      กย 1037   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 แจ้งยกเลิก
54 27-ก.พ.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 27-ก.พ.-2562
14.00 น.
27-ก.พ.-2562
 น.
  Fanatic Run 1298/62 คอนโดลุมพินีเพลสเจ้าพระยานราธิวาส ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพ  4             รอการจัดการ
55 20-ก.พ.-2562   สรียา เบญญากุศล   กลุ่มบริหารทั่วไป   022112224 26-ก.พ.-2562
08.00 น.
26-ก.พ.-2562
16.30 น.
  1. รร.ริชมอนด์ 2. รร.ริเวอร์ไซน์  2      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
56 25-ก.พ.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 26-ก.พ.-2562
12.30 น.
26-ก.พ.-2562
16.00 น.
  กรมควบคุมโรค (ตึกราชประชาสมาสัย)  3      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
57 25-ก.พ.-2562   วัสนันท์ ขันธชัย   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0892453840 26-ก.พ.-2562
08.30 น.
26-ก.พ.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  5      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
58 25-ก.พ.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 25-ก.พ.-2562
14.00 น.
25-ก.พ.-2562
15.30 น.
  สรรพากร ,กรุงไทย พระราม3  3      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
59 14-ก.พ.-2562   นายสุขสันต์ จิตติมณี   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0869005646 22-ก.พ.-2562
07.30 น.
22-ก.พ.-2562
16.30 น.
  โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ  2      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
60 14-ก.พ.-2562   นายสุขสันต์ จิตติมณี   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0869005646 21-ก.พ.-2562
07.30 น.
21-ก.พ.-2562
16.30 น.
  โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ  2      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 298 แถว : 30 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ...ถัดไป >>