CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
41 26-ก.พ.-2562   วิศรุต วัยวัฒนะ   กลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค   0908142260 5-มี.ค.-2562
08.00 น.
5-มี.ค.-2562
16.30 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  4      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
42 28-ก.พ.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 5-มี.ค.-2562
08.00 น.
5-มี.ค.-2562
16.00 น.
  ควบควบคุมโรค  7      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 แจ้งยกเลิก
43 1-มี.ค.-2562   นายสุขสันต์ จิตติมณี   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0869005646 5-มี.ค.-2562
08.00 น.
5-มี.ค.-2562
14.00 น.
  กรมควบคุมโรค  2      กย 1038   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0870874114 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
44 4-มี.ค.-2562   อรทัย ปรีดีย์   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0870488898 5-มี.ค.-2562
09.00 น.
5-มี.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  4             แจ้งยกเลิก
45 28-ก.พ.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 4-มี.ค.-2562
08.00 น.
4-มี.ค.-2562
16.00 น.
  กรมควบคุมโรค  7      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
46 26-ก.พ.-2562   วาสนา ผุยหัวโทน   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0875067625 3-มี.ค.-2562
12.00 น.
4-ก.พ.-2562
16.30 น.
  ประชุม รร. โคราช โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา  10      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 แจ้งยกเลิก
47 26-ก.พ.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 1-มี.ค.-2562
09.00 น.
1-มี.ค.-2562
16.30 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
48 22-ก.พ.-2562   นายสุขสันต์ จิตติมณี   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0869005646 28-ก.พ.-2562
08.00 น.
28-ก.พ.-2562
16.30 น.
  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ  2      กย 1038   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0870874114 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
49 26-ก.พ.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 28-ก.พ.-2562
09.00 น.
28-ก.พ.-2562
16.30 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
50 22-ก.พ.-2562   นายสุขสันต์ จิตติมณี   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0869005646 27-ก.พ.-2562
07.30 น.
27-ก.พ.-2562
16.30 น.
  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ  2      กย 1038   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0870874114 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 298 แถว : 30 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ...ถัดไป >>