CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
41 8-ม.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 9-ม.ค.-2562
08.30 น.
9-ม.ค.-2562
12.00 น.
   โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบําราศนราดูร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สปคม. โรงพยาบาลเลิดสิน  4      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
42 8-ม.ค.-2562   สรียา เบญญากุศล   กลุ่มบริหารทั่วไป   022112224 9-ม.ค.-2562
08.00 น.
9-ม.ค.-2562
16.30 น.
  โรงแรมแม่น้ำ กทม.  2             แจ้งยกเลิก
43 8-ม.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 9-ม.ค.-2562
08.00 น.
9-ม.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพล่าซ่า ริเวอร์ไซด์  5             แจ้งยกเลิก
44 4-ม.ค.-2562   โกสินทร์   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0899759091 7-ม.ค.-2562
08.30 น.
7-ม.ค.-2562
16.30 น.
  กรมควบคุมโรค  4      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
45 4-ม.ค.-2562   นันท์วลัย แฟ้มคลองขอม   กลุ่มบริหารทั่วไป   0868005478 4-ม.ค.-2562
11.00 น.
4-ม.ค.-2562
 น.
  สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 11  4      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
46 25-ธ.ค.-2561   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 28-ธ.ค.-2561
09.00 น.
28-ธ.ค.-2561
16.00 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  4      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
47 26-ธ.ค.-2561   อุราศรี เกิดมีทรัพย์   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0877945293 28-ธ.ค.-2561
08.00 น.
28-ธ.ค.-2561
12.00 น.
   ชั้น2 อาคาร1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  6      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 แจ้งยกเลิก
48 20-ธ.ค.-2561   อุราศรี เกิดมีทรัพย์   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0877945293 27-ธ.ค.-2561
09.30 น.
27-ธ.ค.-2561
13.00 น.
  ชั้น2 อาคาร1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  6      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 แจ้งยกเลิก
49 20-ธ.ค.-2561   ศิวรัตน์ นามรัง   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0914713715 27-ธ.ค.-2561
08.30 น.
27-ธ.ค.-2561
14.00 น.
  โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กทม. และสำนักวัณโรค  10      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
50 25-ธ.ค.-2561   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 27-ธ.ค.-2561
09.00 น.
27-ธ.ค.-2561
16.00 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  4      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 208 แถว : 21 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ...ถัดไป >>