CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
31 7-มี.ค.-2562   วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0865423400 11-มี.ค.-2562
12.30 น.
11-มี.ค.-2562
 น.
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  5      นจ 95   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0640969943 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
32 4-มี.ค.-2562   ลัดดาวัลย์ ปัญญา   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0818864760 8-มี.ค.-2562
08.00 น.
8-มี.ค.-2562
 น.
  โรงแรมรามาดา พลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์ เจริญกรุง  6      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
33 8-มี.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 8-มี.ค.-2562
14.00 น.
8-มี.ค.-2562
 น.
  สรรพากร,ธนาคารกรุงไทย  3      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
34 8-มี.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 8-มี.ค.-2562
13.30 น.
8-มี.ค.-2562
 น.
  กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  2      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
35 28-ก.พ.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 7-มี.ค.-2562
08.00 น.
7-มี.ค.-2562
16.00 น.
  กรมควบคุมโรค  7      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 แจ้งยกเลิก
36 5-มี.ค.-2562   กัญญาวีร์ พิทูรทรัพย์   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0966651465 7-มี.ค.-2562
08.30 น.
7-มี.ค.-2562
 น.
  สำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 5  7      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
37 6-มี.ค.-2562   นายสุขสันต์ จิตติมณี   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0869005646 7-มี.ค.-2562
08.00 น.
7-มี.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  2      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
38 26-ก.พ.-2562   วิศรุต วัยวัฒนะ   กลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค   0908142260 6-มี.ค.-2562
08.00 น.
6-มี.ค.-2562
16.30 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  4      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
39 28-ก.พ.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 6-มี.ค.-2562
08.00 น.
6-มี.ค.-2562
16.00 น.
  กรมควบคุมโรค  7      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 แจ้งยกเลิก
40 4-มี.ค.-2562   โกสินทร์   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0899759091 6-มี.ค.-2562
12.30 น.
6-มี.ค.-2562
 น.
  กองแผนงาน กรมควบคุมโรค  3      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 298 แถว : 30 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ...ถัดไป >>