CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
21 15-ม.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 22-ม.ค.-2562
07.30 น.
22-ม.ค.-2562
 น.
  จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถึงโรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร  3      กย 1038   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0870874114 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
22 18-ม.ค.-2562   วาสนา ผุยหัวโทน   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0875067625 22-ม.ค.-2562
08.00 น.
22-ม.ค.-2562
16.30 น.
  กรมสนับสนุนบริการุขภาพ  5      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
23 21-ม.ค.-2562   จิรวัฒน์ วรสิงห์   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0865539560 22-ม.ค.-2562
12.30 น.
22-ม.ค.-2562
16.30 น.
  กรมควบคุมโรค  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
24 17-ม.ค.-2562   ขวัญฤดี แก้วบุตร   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0847643002 21-ม.ค.-2562
09.00 น.
21-ม.ค.-2562
13.00 น.
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี, 124/16 ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  2      กย 1038   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0870874114 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
25 17-ม.ค.-2562   เกวลี สุนทรมน   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0874446064 21-ม.ค.-2562
08.30 น.
21-ม.ค.-2562
12.00 น.
  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  2      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
26 18-ม.ค.-2562   สิรินทิพย์ ตันติรุ่งรัตนา   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0838183105 21-ม.ค.-2562
13.30 น.
21-ม.ค.-2562
 น.
   สถาบันราชประชาสมาสัย อาคาร 8  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
27 15-ม.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 18-ม.ค.-2562
08.30 น.
18-ม.ค.-2562
16.00 น.
  กรมควบคุมโรค  8      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
28 15-ม.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 17-ม.ค.-2562
08.30 น.
17-ม.ค.-2562
16.00 น.
  กรมควบคุมโรค  7      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
29 16-ม.ค.-2562   อรทัย ปรีดีย์   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0870488898 17-ม.ค.-2562
08.30 น.
17-ม.ค.-2562
11.30 น.
   ไปโรงเรียนวัดสุทธิวราราม  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
30 10-ม.ค.-2562   วิศิษฐ์ เพิ่มธรรมสิน   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0816580234 16-ม.ค.-2562
08.00 น.
16-ม.ค.-2562
12.30 น.
  สถาบันราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ  2      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 208 แถว : 21 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ...ถัดไป >>