CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
21 11-มี.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 15-มี.ค.-2562
10.30 น.
15-มี.ค.-2562
 น.
  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  7      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 แจ้งยกเลิก
22 13-มี.ค.-2562   อุบลรัตน์ วาจรัต   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0859199226 15-มี.ค.-2562
08.30 น.
15-มี.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  4      นจ 93   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ    ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
23 14-มี.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 14-มี.ค.-2562
14.00 น.
14-มี.ค.-2562
 น.
  เซ็นทรัลพระราม3  3      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
24 26-ก.พ.-2562   ปรมัติ ศักดิ์แสน   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0877287676 13-มี.ค.-2562
08.00 น.
16-ก.พ.-2562
09.30 น.
  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จ.ของแก่น  8             แจ้งยกเลิก
25 27-ก.พ.-2562   ปรมัติ ศักดิ์แสน   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0877287676 13-มี.ค.-2562
08.00 น.
16-มี.ค.-2562
09.00 น.
  โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  9      นจ 96   นายประทวน เฝ้าทรัพย์    ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
26 6-มี.ค.-2562   อุราศรี เกิดมีทรัพย์   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0877945293 13-มี.ค.-2562
12.00 น.
13-มี.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  6      นจ 92   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
27 11-มี.ค.-2562   ขวัญฤดี แก้วบุตร   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0847643002 13-มี.ค.-2562
13.00 น.
13-มี.ค.-2562
 น.
  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 326 ถนน พลับพลาไชย แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  2   ให้นางชวินนุช เพ็ชรชะ เป็นผู้โดยสารแทน   นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
28 11-มี.ค.-2562   ศิวรัตน์ นามรัง   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0914713715 12-มี.ค.-2562
08.00 น.
12-มี.ค.-2562
 น.
  โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร  5      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
29 4-มี.ค.-2562   โกสินทร์   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0899759091 11-มี.ค.-2562
07.30 น.
11-มี.ค.-2562
 น.
  โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
30 5-มี.ค.-2562   สรียา เบญญากุศล   กลุ่มบริหารทั่วไป   022112224 11-มี.ค.-2562
08.00 น.
11-มี.ค.-2562
 น.
  โรงแรมริชมอนด์  2      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 298 แถว : 30 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ...ถัดไป >>