CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
21 16-ส.ค.-2562   วราภรณ์ จำปาไตร   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0807274279 21-ส.ค.-2562
08.00 น.
21-ส.ค.-2562
 น.
  กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
22 19-ส.ค.-2562   ไซฟุดดีน   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0645492888 20-ส.ค.-2562
08.30 น.
20-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพล่า ริเวอร์ไซด์ กทม.  10      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
23 18-ส.ค.-2562   กฤตษภรณ์ ทองบุตร   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค   091707704 19-ส.ค.-2562
09.30 น.
19-ส.ค.-2562
 น.
  โรงพยาบาลศิริราช ศูนย์บริการสาธารณสุขที่30 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่33  2      กย 1038   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
24 19-ส.ค.-2562   เกวลี สุนทรมน   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0874446064 19-ส.ค.-2562
13.00 น.
19-ส.ค.-2562
 น.
  กนว. ศูนย์กฎหมาย และ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  2      กย 1037   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
25 14-ส.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 15-ส.ค.-2562
07.00 น.
15-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมริชมอนด์  3      นจ 94   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0 แจ้งยกเลิก
26 14-ส.ค.-2562   อุบลรัตน์ วาจรัต   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0859199226 15-ส.ค.-2562
10.00 น.
15-ส.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  4      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
27 9-ส.ค.-2562   กัญญาวีร์ พิทูรทรัพย์   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0966651465 14-ส.ค.-2562
06.00 น.
14-ส.ค.-2562
 น.
  สนามบินดอนเมือง  7             แจ้งยกเลิก
28 14-ส.ค.-2562   เกวลี สุนทรมน   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0874446064 14-ส.ค.-2562
13.00 น.
14-ส.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  2   นางสาววัสนันท์ เป็นคนเดินทางไปค่ะ   กย 1037   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
29 10-ส.ค.-2562   เกวลี สุนทรมน   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0874446064 13-ส.ค.-2562
12.30 น.
13-ส.ค.-2562
 น.
  สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
30 1-ส.ค.-2562   อุบลรัตน์ วาจรัต   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0859199226 9-ส.ค.-2562
08.00 น.
9-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  10      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 520 แถว : 52 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ...ถัดไป >>