CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
11 18-มี.ค.-2562   วิดาภา วรรณศรี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0836606008 22-มี.ค.-2562
12.30 น.
22-มี.ค.-2562
 น.
  สปสช. ถ.แจ้งวัฒนะ  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
12 18-มี.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 22-มี.ค.-2562
07.00 น.
22-มี.ค.-2562
 น.
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  7      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
13 22-มี.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 22-มี.ค.-2562
13.30 น.
22-มี.ค.-2562
 น.
  สรรพากร,TOT,ธนาคารกรุงเทพ  3      กย 1038   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0870874114 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
14 18-มี.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 21-มี.ค.-2562
14.00 น.
21-มี.ค.-2562
 น.
  สภากาชาดไทย  7      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
15 15-มี.ค.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 20-มี.ค.-2562
07.00 น.
20-มี.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค และโรงแรมแม่น้ำ  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
16 15-มี.ค.-2562   นางสาวอมราภรณ์ สิงใส   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0892391008 20-มี.ค.-2562
08.00 น.
20-มี.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  10      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
17 19-มี.ค.-2562   จิรวัฒน์ วรสิงห์   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0865539560 20-มี.ค.-2562
08.00 น.
20-มี.ค.-2562
 น.
  สำนักง่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข  3      กย 1038   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0870874114 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
18 14-มี.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 19-มี.ค.-2562
11.00 น.
19-มี.ค.-2562
 น.
  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  3      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
19 19-มี.ค.-2562   ศิรินภา   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   022122279 19-มี.ค.-2562
15.00 น.
19-มี.ค.-2562
 น.
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 65  6      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
20 18-มี.ค.-2562   ไซฟุดดีน   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0645492888 18-มี.ค.-2562
10.30 น.
18-มี.ค.-2562
 น.
  ไปการประปาจังหวัดนนทบุรี  5             รอการจัดการ
 

ทั้งหมด 298 แถว : 30 หน้า : << กลับ... [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ...ถัดไป >>