CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
1 11-ธ.ค.-2561   สรียา เบญญากุศล   กลุ่มบริหารทั่วไป   022112224 24-ธ.ค.-2561
08.00 น.
24-ธ.ค.-2561
15.00 น.
  สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.  2   แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม ไปประชุมแทนรองอธิบดีกรมควบคุมโรค          รอการจัดการ
2 11-ธ.ค.-2561   วิดาภา วรรณศรี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0836606008 21-ธ.ค.-2561
08.00 น.
21-ธ.ค.-2561
 น.
  รับ ดร.Salmaan Keshavjee จากที่โรงแรมถนนสุขุมวิท มาสำนักวัณโรค  3   (แจ้งชื่อโรงแรมให้ทราบภายหลัง)          รอการจัดการ
3 11-ธ.ค.-2561   วิดาภา วรรณศรี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0836606008 20-ธ.ค.-2561
19.00 น.
20-ธ.ค.-2561
 น.
  สนามบินดอนเมือง  11   ส่ง ดร.Salmaan Keshavjee ที่โรงแรมถนนสุขุมวิท (เวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)          รอการจัดการ
4 3-ธ.ค.-2561   สิรินทิพย์ ตันติรุ่งรัตนา   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0838183105 19-ธ.ค.-2561
06.30 น.
21-ธ.ค.-2561
16.30 น.
  โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี  6      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
5 11-ธ.ค.-2561   วิดาภา วรรณศรี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0836606008 18-ธ.ค.-2561
08.00 น.
18-ธ.ค.-2561
16.30 น.
   รับ ดร.Salmaan Keshavjee มาสำนักวัณโรค และไปสนามบิน  11    (แจ้งชื่อโรงแรมในทราบภายหลัง)          รอการจัดการ
6 11-ธ.ค.-2561   วิดาภา วรรณศรี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0836606008 17-ธ.ค.-2561
07.30 น.
17-ธ.ค.-2561
 น.
  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี  11   ต้องไปรับ-ส่ง ดร.Salmaan Keshavjee จากที่โรงแรมถนนสุขุมวิท          รอการจัดการ
7 22-พ.ย.-2561   จิรวัฒน์ วรสิงห์   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   0865539560 16-ธ.ค.-2561
06.00 น.
19-ธ.ค.-2561
16.30 น.
  โรงแรมอีโค่ อินน์ จังหวัดตาก  10      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
8 11-ธ.ค.-2561   จุฑามาศ ปานวิเศษ   กลุ่มบริหารทั่วไป   0926275243 13-ธ.ค.-2561
08.00 น.
13-ธ.ค.-2561
 น.
  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11  1             รอการจัดการ
9 7-ธ.ค.-2561   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 12-ธ.ค.-2561
12.00 น.
12-ธ.ค.-2561
 น.
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  3             รอการจัดการ
10 7-ธ.ค.-2561   เกวลี สุนทรมน   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0874446064 11-ธ.ค.-2561
10.00 น.
11-ธ.ค.-2561
14.00 น.
  กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  2             รอการจัดการ
 

ทั้งหมด 128 แถว : 13 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ...ถัดไป >>