CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
1 29-พ.ย.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 20-ธ.ค.-2562
08.00 น.
20-ธ.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  13             รอการจัดการ
2 29-พ.ย.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 19-ธ.ค.-2562
08.00 น.
19-ธ.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  13             รอการจัดการ
3 29-พ.ย.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 18-ธ.ค.-2562
08.00 น.
18-ธ.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  13             รอการจัดการ
4 29-พ.ย.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 17-ธ.ค.-2562
08.00 น.
17-ธ.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  13             รอการจัดการ
5 29-พ.ย.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 16-ธ.ค.-2562
07.30 น.
16-ธ.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  13             รอการจัดการ
6 18-พ.ย.-2562   ขวัญฤดี แก้วบุตร   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0847643002 13-ธ.ค.-2562
08.00 น.
13-ธ.ค.-2562
 น.
  สถาบันบำราศนราดูร  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
7 3-ธ.ค.-2562   สุพรรณิการ์ จิตตปัญญาพงศ์   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0957259305 13-ธ.ค.-2562
13.30 น.
13-ธ.ค.-2562
 น.
  1. โรงแรมนารายณ์ 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  7   คุณอุราศรี เกิดมีทรัพย์ งานรังสี ขอเดินทางออกจากกองวัณโรคพร้อมพนักงานขับรถ และมีการแวะรับ ผอ.ผลิน และคณะอีก 4 ท่าน ที่โรงแรมนารายณ์ (เวลานัดหมาย14.00น.) เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมเรื่องงานวิจัย AI ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เวลานัดหมาย14.30น.)          รอการจัดการ
8 18-พ.ย.-2562   ขวัญฤดี แก้วบุตร   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0847643002 12-ธ.ค.-2562
08.00 น.
12-ธ.ค.-2562
 น.
  สถาบันบำราศนราดูร  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
9 26-พ.ย.-2562   สิรินทิพย์ ตันติรุ่งรัตนา   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0838183105 11-ธ.ค.-2562
08.00 น.
13-ธ.ค.-2562
 น.
  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ  10             รอการจัดการ
10 29-พ.ย.-2562   ชนาเทพ สาระไชย   กลุ่มบริหารทั่วไป   022122279 11-ธ.ค.-2562
06.00 น.
13-ธ.ค.-2562
 น.
  โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี  3      นจ 95   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 606 แถว : 61 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ...ถัดไป >>