CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
1 17-ก.พ.-2563   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 21-ก.พ.-2563
07.30 น.
21-ก.พ.-2563
 น.
  กรมควบคุมโรค  4      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
2 13-ก.พ.-2563   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 20-ก.พ.-2563
08.30 น.
20-ก.พ.-2563
 น.
  กรมควบคุมโรค  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
3 17-ก.พ.-2563   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 20-ก.พ.-2563
07.30 น.
20-ก.พ.-2563
 น.
  กรมควบคุมโรค  4      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
4 14-ก.พ.-2563   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 19-ก.พ.-2563
08.00 น.
19-ก.พ.-2563
 น.
  กรมอนามัย  7      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
5 13-ก.พ.-2563   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 18-ก.พ.-2563
08.00 น.
18-ก.พ.-2563
 น.
  กรมควบคุมโรค  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
6 17-ก.พ.-2563   สรียา เบญญากุศล   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   022112224 18-ก.พ.-2563
12.30 น.
18-ก.พ.-2563
 น.
  กรมควบคุมโรค  1      กย 1037   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
7 18-ก.พ.-2563   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 18-ก.พ.-2563
09.00 น.
18-ก.พ.-2563
 น.
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพ  3      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
8 30-ม.ค.-2563   ลัดดาวัลย์ ปัญญา   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0818864760 17-ก.พ.-2563
08.00 น.
17-ก.พ.-2563
 น.
  รร.แม่น้ำ  6      นจ 95   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
9 13-ก.พ.-2563   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 17-ก.พ.-2563
09.00 น.
17-ก.พ.-2563
 น.
  กรมควบคุมโรค  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
10 15-ก.พ.-2563   อุบลรัตน์ วาจรัต   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0859199226 17-ก.พ.-2563
11.00 น.
17-ก.พ.-2563
 น.
  กองนวัตกรรม กรมควบคุมโรค  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 694 แถว : 70 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ...ถัดไป >>