CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
1 21-ต.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 22-ต.ค.-2562
13.00 น.
22-ต.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  5      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
2 10-ต.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 17-ต.ค.-2562
08.00 น.
17-ต.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  7      นจ 94   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
3 15-ต.ค.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 17-ต.ค.-2562
07.30 น.
17-ต.ค.-2562
 น.
  ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  3      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
4 16-ต.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 17-ต.ค.-2562
12.30 น.
17-ต.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  2      นจ 94   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
5 16-ต.ค.-2562   วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0865423400 17-ต.ค.-2562
08.30 น.
17-ต.ค.-2562
 น.
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมควบคุมโรค  2             แจ้งยกเลิก
6 9-ต.ค.-2562   สรียา เบญญากุศล   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   022112224 10-ต.ค.-2562
07.00 น.
10-ต.ค.-2562
 น.
  สถาบันบำราศนราดูร  2      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
7 9-ต.ค.-2562   สุกานดา เถื่อนถ้ำ   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0877620873 10-ต.ค.-2562
12.30 น.
10-ต.ค.-2562
 น.
   สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค  6             แจ้งยกเลิก
8 30-ก.ย.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 3-ต.ค.-2562
08.30 น.
3-ต.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  4      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
9 30-ก.ย.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 2-ต.ค.-2562
08.30 น.
2-ต.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  4      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
10 26-ก.ย.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 30-ก.ย.-2562
12.30 น.
30-ก.ย.-2562
 น.
  ห้องประชุมประยุรกุนาศล ชั้น 3 อาคาร1กรมควบคุมโรค  4      นจ 96   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 567 แถว : 57 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ...ถัดไป >>