CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
1 21-ส.ค.-2562   วาสนา ผุยหัวโทน   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0875067625 16-ก.ย.-2562
06.00 น.
16-ก.ย.-2562
 น.
  สสจ. ชลบุรี  4             รอการจัดการ
2 13-ส.ค.-2562   สิรินทิพย์ ตันติรุ่งรัตนา   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0838183105 9-ก.ย.-2562
08.00 น.
11-ก.ย.-2562
 น.
  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  12   เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง   นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
3 19-ส.ค.-2562   นางสาวเสาวรี คล้ายสถิตย์   กลุ่มบริหารทั่วไป   0870277116 9-ก.ย.-2562
06.00 น.
11-ก.ย.-2562
 น.
  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชลบุรี  6      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
4 8-ส.ค.-2562   นางสาวเสาวรี คล้ายสถิตย์   กลุ่มบริหารทั่วไป   0870277116 3-ก.ย.-2562
06.00 น.
7-ก.ย.-2562
 น.
  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  5      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
5 21-ส.ค.-2562   วาสนา ผุยหัวโทน   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0875067625 3-ก.ย.-2562
06.00 น.
3-ก.ย.-2562
 น.
   สสอ. กบินทร์บุรี  5             รอการจัดการ
6 19-ส.ค.-2562   ศิริประภา กอแก้ว   กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล   022112138 30-ส.ค.-2562
07.30 น.
30-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร  10      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
7 20-ส.ค.-2562   รัตนาภรณ์ มั่งคั่ง   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0848246775 29-ส.ค.-2562
06.00 น.
29-ส.ค.-2562
 น.
  สสจ.กาญจนบุรี,โรงพยาบาลมะการักษ์,รพ.สต.บ้า่นแสนคำ จังหวัดกาญจนบุรี  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
8 23-ส.ค.-2562   อุราศรี เกิดมีทรัพย์   กลุ่มสถานพยาบาลโรคปอด   0877945293 29-ส.ค.-2562
07.30 น.
29-ส.ค.-2562
 น.
  สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานี  3             รอการจัดการ
9 23-ส.ค.-2562   ลัดดาวัลย์ ปัญญา   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0818864760 27-ส.ค.-2562
08.30 น.
27-ส.ค.-2562
 น.
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  8             รอการจัดการ
10 20-ส.ค.-2562   กฤตษภรณ์ ทองบุตร   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค   0917077704 26-ส.ค.-2562
06.00 น.
26-ส.ค.-2562
 น.
  หน้าอาคาร1 กรมควบคุมโรค โรงพยาบาลศิริราช  3   รับมาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ตึก SiMR โรงพยาบาลศิริราช   นจ 93   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 520 แถว : 52 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ...ถัดไป >>